Українська English
Київська гуманітарна академія

Про нас

Киевский гуманитарный институт

«Українсько-Польський вищий навчальний заклад «Центрально-Європейський університет» є правонаступником усіх прав і зобов'язань Київського гуманітарного інституту - вищого навчального закладу недержавної форми власностi, створеного у 1994 роцi.

«Українсько-Польський вищий навчальний заклад «Центрально-Європейський університет» - вищий навчальний заклад, акредитований за IV рівнем, член Мiжнародної кадрової академiї, пiдтримує зв'язки з iноземними унiверситетами.

Навчальний процес має мiжнародну орiєнтацiю, проводиться за сучасними методиками з використанням iнформацiйних технологiй висококвалiфiкованими викладачами України та iноземних унiверситетiв.

Юридичною підставою надання ВНЗ освітніх послуг, пов'язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра, є Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ № 034988 від 12.06.2012 р. та наказ МОН України від 20.01.2017 р. № 9-л (переоформлення) та сертифікати про акредитацію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

ВНЗ здійснює підготовку, перепідготовку за програмами освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" з 4 галузей знань: "Гуманітарні науки", "Міжнародні відносини", "Економіка та підприємництво" та "Менеджмент і адміністрування".

Готує фахівців за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр":

 • філологія (англiйська, нiмецька, французька);
 • мiжнароднi вiдносини;
 • маркетинг;
 • фiнанси і кредит;
 • менеджмент.

Готує фахівців за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст":

 • мiжнароднi вiдносини;
 • фiнанси і кредит (за спец. програмою "Фінансовий менеджмент");
 • менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Готує фахівців за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр":

 • мова і література (англiйська, нiмецька, французька);
 • мiжнароднi вiдносини;
 • маркетинг;
 • фiнанси і кредит (за спец. програмою "Фінансовий менеджмент");
 • менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Термiн навчання - 4...5,5 рокiв. Форма навчання - денна, заочна.

Здійснює перепідготовку спеціалістів за спеціальністю "Менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi" освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст".
Термiн навчання - 2 роки.

Усі напрями підготовки та спеціальності акредитовані за відповідними II, ІІІ та IV рівнями, що засвідчується сертифікатами про акредитацію.

На сьогоднi проведено 15 випусків бакалаврів, 14 випусків спеціалістів та 8 випусків магістрів з врученням дипломiв державного зразка.

85% викладачiв мають наукову ступiнь докторiв та кандидатiв наук. До викладання дисциплiн з кожної галузі знань залученi кращi вченi України, дипломати, представники Нацiональної Академiї Наук, провідні фахівці-економісти.

Важливою складовою діяльності ВНЗ є науково-дослідна робота, на якій базується навчальний процес. ВНЗ видає щоквартальний науково-методичний часопис "Науковий вісник Київської гуманітарної академії. Серії: Філологічні науки та Економічні науки".

В ВНЗ створена потужна матеріально-технічна база. Навчальний процес проводиться у власних та орендованих приміщеннях. Всі навчальні аудиторії, комп'ютерні класи та лабораторії забезпечені в повному обсязі необхідним для проведення навчального процесу обладнанням. В КГА функціонують бібліотека, гуртожитки, медичний пункт, кафе, спортивна зала та спортивний майданчик.

Концепція матеріально-технічного забезпечення Академії базується на принципі необхідної достатності:

- по-перше, це забезпечення навчального процесу аудиторним фондом, адміністративними і допоміжними приміщеннями і технічними засобами навчання у відповідності до вимог і нормативів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

- по-друге, це створення для студентів ВНЗ умов, які б давали їм можливість не тільки успішно виконувати навчальну програму, а й постійно поліпшувати якість знань і набутих навичок у відповідності з державними вимогами до цього рівня вищої освіти;

- по-третє, враховуючи, що навчання в ВНЗ здійснюється на платній основі, це створення такої матеріально-технічної бази, яка б, з одного боку, відповідала державним стандартам, а з іншого боку не перевищувала реальних витрат, які студенти та їх спонсори здатні відшкодовувати, не ставлячи питання про дострокове припинення навчання.

Враховуючи вищевикладене, ВНЗ максимально використовує:

- можливості міста Києва як великого наукового, культурного та вузівського центру;

- переваги об'єднання зусиль Академії, державних та міжнародних установ і організацій з метою удосконалення системи вищої освіти України.

Керуючись цими принципами та програмними положеннями, КГА встановила ділові стосунки з кількома державними науковими установами і організаціями. Зокрема, це Інститут економіки НАН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Національна парламентська бібліотека України тощо.

З метою проведення спільної науково-дослідної роботи в сфері фінансової політики, кредитування, страхування, бюджетно-податкового регулювання, фінансового менеджменту підприємств, співпраці в сері підвищення кваліфікації викладачів і співробітників, навчання студентів і аспірантів між Київською гуманітарною академією та Міністерством аграрної політики та продовольства України укладено договір про творчу співпрацю.

В ВНЗ створена потужна, з виходом в Internet, комп'ютерна мережа, яка об'єднує 180 комп'ютерів, більшість з яких в навчальних комп'ютерних класах. При проведенні занять у комп'ютерних класах кожен студент забезпечений окремим комп'ютером. Для покращення умов студентів для самостійної роботи встановлено мобільний доступ (роутери) до локальної мережі КГА та мережі Internet з використанням ноутбуків, нетбуків та інших мобільних пристроїв, що надало можливість студентам з будь-якої точки території Інституту мати вільний доступ до власних папок, бібліотечного фонду, електронних папок кафедр у мережі Інституту та Internet.

В ВНЗ працюють студентські наукові товариства "Євроклуб","Бізнесклуб", клуб "Iнтелект". Студенти КГА є також організаторами таких студентських громадських організацій, як Український студентський євроатлантичний форум (УСЄАФ), Осередок молоді патріотичного спрямування "Борисфен", клуб вивчення норвезької мови "Вікінг". Організації сприяють поїздкам студентів на міжнародні конференції, симпозіуми, науково-практичні семінари, фестивалі, в таких країнах, як Велика Британія, США, Японія, Польща, Данія, Литва, Молдова, Норвегія, Російська Федерація, Австрія, Швейцарія, Франція, Німеччина, Чехія, Словаччина, Румунія. Студенти КГА є активними учасниками Брейн-рингу на кращу інтелектуальну команду серед вузів недержавної форми власності. У 2008 році вони вибороли ІІ почесне місце, а в 2009 році інтелектуали-міжнародники на чолі з капітаном команди - студенткою ІІІ курсу Каріною Бічко - здобули І місце і нагороджені пам'ятним кубком організаторів Брейн-рингу.

На базі ВНЗ періодично проводяться зустрічі, на які запрошуються іноземні дипломати та відомі українські політики, зокрема Мороз О.О., Литвин В.M., Тарасюк Б.І., Осташ І.І., Лук'яненко Л.Г., Семенюк В.П., Асадчев В.М., Ніколаєнко С.М., Катеринчук М.Д., Королівська Н.Ю., Шкіль А.В., Мусіяка В.Л. та інші.

Викладачі та студенти факультету міжнародних відносин та романо-германської філології стали бажаними гостями таких телепередач: "Я так думаю", "Спокуса владою", "Свобода слова", "Знайдемо вихід" тощо. Студентка IV курсу Ганна Базіло в жовтні 2008 року перемогла у Всеукраїнському політичному ток-шоу "Спокуса владою", а у березні 2009 року переможницею цього ток-шоу стала студентка І курсу Ірина Соловей.

Після закінчення бакалаврської програми студенти мають змогу поступати на безкоштовне навчання на магістерську програму в зарубіжні університети, зокрема Маастрихтський (Нідерланди), Центральноєвропейський (Угорщина), коледж Європейського Союзу (Польща) та інші. У 2010 році між Київським гуманітарним інститутом та Норвезьким інститутом району Бюскерют було підписано спільний меморандум про співпрацю. Студенти КГА мають можливість навчатися на факультеті прав людини та мультикультуралізму вищеназваного інституту. Факультет територіально знаходиться у м. Драмен, неподалік від столиці Норвегії Осло.

Основними напрямками дiяльностi студентського бюро працевлаштування є:

 • працевлаштування старшокурсникiв та випускникiв Iнституту;
 • органiзацiя виробничої практики i стажування студентiв в Українi та за рубежем;
 • соцiальна та психологiчна робота серед студентiв та випускникiв iнституту;
 • профорiєнтацiйна робота у школах.

Нашi студенти та випускники працюють в:

 • дипломатичнiй, консульськiй та iнших сферах мiжнародної орiєнтацiї;
 • зовнiшьоторговельних, валютно-фiнансових, iнвестицiйних компанiях та фондах;
 • викладачами в навчальних закладах, перекладачами;
 • фiнансових групах, банках та мiжнародних фінансових установах.

Студенти проходять підготовку до складання екзаменів:

 • IELTS
 • TOEFL
 • TOEIC
 • CEELT
 • FCE
 • CAE

  web@kgi.edu.ua
  Яндекс цитирования